Yhdistyksen säännöt

MIKKELIN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Palveluskoirayhdistys ry (MPKY) ja sen kotipaikka on Mikkeli. Yhdistyksen toiminta-alueena on Mikkelin kaupunki ympäristöineen. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää palveluskoiraharrastusta sekä edistää koirien hyötykäyttöä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
-järjestämällä harjoituksia, kokeita, kilpailuja ja muita tarkoitusta edistäviä tapahtumia
-järjestämällä alaansa liittyviä koulutus-, valistus- ja neuvontatilaisuuksia
-harjoittamalla tiedotustoimintaa
-pitämällä yhteyttä muihin kenneltoimintaa harjoittaviin yhdistyksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
-harjoittaa ravintola- ja kanttiinitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa

Yhdistys voi olla jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:ssä sekä Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:ssä. Lisäksi yhdistys voi olla jäsenenä muissa kenneltoimintaa harrastavissa yhteisöissä.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenet jaetaan varsinaisiin, perhe-, kannatus- ja kunniajäseniin. Varsinainen jäsen ottaa osaa kaikkeen yhdistyksen toimintaan, kuten talkoisiin ja toimikuntiin. Kannatusjäsen tukee yhdistyksen toimintaa ainoastaan rahallisesti. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous erikseen varsinaisille, perhe – ja kannatusjäsenille. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Henkilö, joka liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen erovuoroisuus määräytyy arvalla ja tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi muodostaa avukseen jäsenistöstä tarvittavia toimikuntia ja jaostoja. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § Päätöksenteko

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yksityinen henkilö (yhdistyksen äänivaltainen jäsen) voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa edustajan välityksellä (valtakirja).

Kaikki ne asiat, joista ei ole toisin määrätty ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli vähintään 1/10 ei vaadi lippuäänestystä. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa tai muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Lippuäänestyksellä tehtyjen ehdotusten perusteella valitaan:
-Hallituksen puheenjohtaja
-Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
-Kaksi toiminnanntarkastajaa
-Kaksi varatoiminnantarkastajaa

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella/sähköisellä kokouskutsulla tai ilmoittamalla siitä jäsentiedotteessa.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-Kokouksen avaus
-Tarkistetaan valtakirjat ja todetaan niiden haltijain käytettävissä oleva äänimäärä
-Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Hyväksytään kokouksen esityslista
-Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
-Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
-Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
-Vahvistetaan jäsenmaksujen ja toimihenkilöpalkkioiden suuruudet
-Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
-Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
-Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Muut toimikunnat

Yhdistyksen hallitus päättää yhdistykselle eri tarkoituksia varten perustettavista toimikunnista ja jaostoista sekä päättää niiden tehtävistä. Toimikuntien on laadittava toiminnastaan kertomus ja toimitettava se yhdistyksen hallitukselle vuosittain joulukuun loppuun mennessä.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä erikseen mainittu ja 2/3 läsnä olevista jäsenistä muutosta kannattaa.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen yleisen kokouksen 5/6 ääntenenemmistön tekemä päätös. Näistä kokouksista on toisen oltava vuosikokous ja kokousten väliajan on oltava vähintään kaksi kuukautta. Jos yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava palveluskoiratoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

Nämä säännöt on vahvistettu Mikkelin Palveluskoirayhdistyksen vuosikokouksessa 28.1.2016 (alkuperäiset säännöt on hyväksytty vuonna 1936).

Kohteen lähettäminen sähköpostitseBloggaa tästä!Jaa TwitteriinJaa FacebookiinJaa Pinterestiin